Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Wie: 1 student

  • Master Handelsingenieur
  • Master in de Bedrijfseconomie

Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be

 Beschrijving/Probleemstelling:

Waardecreatie is een belangrijke doelstelling binnen de onderneming. Bedrijven mogen zich immers niet uitsluitend richten op interne waardecreatie, maar moeten ook aandacht besteden aan het uitwisselen van waarde met externe belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, de overheid, etc.

Binnen de academische literatuur zijn er heel wat bedrijfsmodellen ontwikkeld die focussen op de waardecreatie door een onderneming. Deze modellen worden gebruikt om de implementatie van de bedrijfsstrategie te beschrijven aan de hand van wat een onderneming moet doen (processen) en nodig heeft (vaardigheden en middelen) om waarde te creëren en uit te wisselen met de verschillende stakeholders.

Een aantal voorbeelden van bedrijfsmodellen gericht op waardecreatie zijn de Value Delivery Modeling Language, Value Network Analysis, Value Stream Mapping, de Business Model Ontology, etc.

Doelstelling/Methode:

Aangezien de  verschillende bedrijfsmodellen gericht op waardecreatie ontwikkeld werden binnen verschillende academische disciplines met elk hun specifieke doelstelling, is het de bedoeling van deze thesis om een systematische literatuurstudie uit te voeren naar deze bedrijfsmodellen. Hierbij moet niet alleen een overzicht gegeven worden van de modellen op zich, maar dient ook onderzocht te worden op welke dimensies de verschillende bedrijfsmodellen gelijkenissen/verschillen vertonen. Dit zou moeten leiden tot een evaluatie van de kwaliteit van de verschillende bedrijfsmodellen en een illustratie van de betere raamwerken door toepassing op een casevoorbeeld uit de literatuur.

 Enkele relevante bronnen:

  •  Allee, V. (2008). “Value Network Analysis and Value Conversion of Tangible and Intangible Assets.” Journal of Intellectual Capital 9(1): 5-24.
  • Lean Manufacturing Tools. (2016). “Creating A Value Stream Map.” from http://leanmanufacturingtools.org/551/creating-a-value-stream-map/.
  • Osterwalder, A. (2004). The Business Model Ontology: a Proposition in a Design Science Approach, l’Université de Lausanne.
  • OMG (2012). VDML Manufacturing Use Case (bmi/2012-11-10).
  • Kitchenham, B., O. Pearl Brereton, D. Budgen, M. Turner, J. Bailey and S. Linkman (2009). “Systematic Literature Reviews in Software Engineering – a Systematic Literature Review.” Information and Software Technology 51(1): 7-15.

Leave a comment